Regulamin Voucherów Prezentowych

I. Warunki ogólne.

1. Wydawcą Vouchera Prezentowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Muzyczny Starter fun&events sp. z o.o., z siedzibą w Redzie (84-240), ul. Obwodowa 119, NIP: 5882447070, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.muzycznystarter.pl

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do zrealizowania zajęć zakupionych za pomocą Vouchera prezentowego przez Użytkownika w ramach zakupionego pakietu.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie widniejącej w sklepie internetowym przy wybranej opcji Vouchera.

4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do zrealizowania zajęć w ramach wybranego pakietu.

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

6. Okres ważności Vouchera Prezentowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży.

7. Nie wykorzystanie Vouchera Prezentowego, zgodnie z terminem określonym w jego treści, jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Vouchera Prezentowego

1. Posiadacz Vouchera Prezentowego może wykorzystać go do zrealizowania pakietu zajęć zgodnego z informacją zawartą na Voucherze.

2.    Każdy Voucher wyposażony jest w unikatowy kod zabezpieczający, rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Voucherze kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

3. Aby wykorzystać Voucher należy podczas umawiania terminu jego realizacji podać kod zabezpieczający celem identyfikacji, czy Voucher jest nadal ważny oraz czy nie został już zrealizowany.

4. Na adres e-mail kupującego Vouchera Prezentowego dodatkowo zostanie wysłana wersja graficzna Vouchera, na której znajduje się kod zabezpieczający, niezbędny by posiadacz Vouchera Podarunkowego mógł go zrealizować.

5. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera Prezentowego, Wydawca nie zwraca różnicy.

6. Zabrania się odsprzedawania Voucherów Prezentowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe

1. Kupujący Voucher Prezentowy, jak również posiadacz Vouchera Prezentowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup Vouchera Prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Voucher, jak również posiadacz Vouchera akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.