Zaznacz stronę

REGULAMIN

I. DEFINICJE, INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego    www.muzycznystarter.pl  oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.  Właścicielem i  operatorem serwisu jest MUZYCZNY STARTER FUN&EVENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Redzie,adres: ul. Obwodowej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721489, NIP: 7010805967 REGON: 369598833, 
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

b) Produkt – produkty usługowe (abonamenty, turnusy), produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Serwisie;

c) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://muzycznystarter.pl/regulamin/;

d) Serwis– serwis internetowy dostępny pod adresem www.muzycznystarter.pl, za Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem, którego otrzymuje dostęp do Produktów;

e) Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem Serwisu;

f) Właściciel – MUZYCZNY STARTER FUN&EVENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Redzie, adres: ul. Obwodowa 119, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000721489, NIP: 7010805967 REGON: 369598833, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;

g) Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 1. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 2. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych.

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów wybiera interesującą go opcję i dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności Tpay lub przelewu tradycyjnego.
 3. Zakup za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczny z zawarciem Umowy pomiędzy Właścicielem a Klientem.
 4. Zakup zajęć realizowanych w formie stacjonarnej lub on-line jest równoznaczny z oświadczeniem Klienta o spełnieniu przez niego warunków technicznych niezbędnych do skorzystania z wybranej Usługi.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu , poprzez wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny pod numerem 889 319 219.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter lub informacje dot. innych pokrewnych produktów).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o: 

a) głównych cechach Produktu,

b) łącznej cenie, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o     innych kosztach,

c) możliwości odstąpienia od umowy.

6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

8. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

IV. CENY, PŁATNOŚCI, TERMIN REALIZACJI

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta na żądanie wysłana zostaje faktura lub potwierdzenie zakupu. 
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: 

a) przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

b) zwykłym przelewem na podstawie zamówienia

4. Szybkie płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6,  61-808 Poznań, NIP: 7773061579 ,REGON: 300878437, KRS: 0000412357 .

5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Produkty  stacjonarne będą realizowane zgodnie z uzgodnionymi terminami. Istnieje możliwość zmiany terminu przez Właściciela i zaproponowanie zastępczego terminu po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.

6. Prawo do skorzystania z Produktu przez Klienta jest ograniczone w czasie.

W przypadku:

a) zajęć grupowych i indywidualnych może dotyczyć zajęć odbywających się maksymalnie 60 dni po dacie zakupu,

b) zakupu vouchera regulowany jest datą ważności vouchera

c) zajęć wakacyjnych dotyczy dostępnych turnusów wskazanych w formularzu zgłoszenia

d) warsztatów muzycznych regulowany jest ustalonym dostępnym terminem

 1. W przypadku szkolenia grupowego nie istnieje możliwość zmiany terminu jego realizacji przez Klienta
 2. W przypadku szkolenia indywidualnego jest możliwość przeniesienia wybranego spotkania pod warunkiem poinformowania Właściciela informacji o takim zamiarze najpóźniej na 72 godziny przed jego rozpoczęciem.
 3. Zmiana opisana w pkt 8 może zostać wykonana pod warunkiem dostępności w nowym terminie instruktora oraz przestrzeni zajęciowej. W przeciwnym wypadku Właściciel będzie dążył do innego, polubownego rozwiązania problemu.
 4. W przypadku dostarczenia informacji o chęci zmiany terminu szkolenia indywidualnego w terminie późniejszym niż 72 godziny przed jego rozpoczęciem, zmiana nie będzie możliwa a umówiony i opłacony pierwotny termin szkolenia indywidualnego będzie traktowany jak zrealizowany.
 5. W przypadku zaistnienia niemożliwej do przewidzenia sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie konkretnych zajęć, warsztatów lub vouchera (np. choroba prowadzącego i brak możliwości zorganizowania zastępstwa przez Właściciela), będą one odrobione na planowym w możliwie najszybszym terminie, a pozostałe spotkania będą proporcjonalnie opóźniane. Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych, Organizator będzie dążył do innego, polubownego rozwiązania sprawy. W każdej z opisywanych sytuacji Klient zajęć zostanie poinformowany o zmianach  mailowo lub telefonicznie w najwcześniejszym możliwym terminie.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie zachowując okres rezygnacji wskazany w umowie.
 2. Klient może składać Właścicielowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres: info@muzycznystarter.pl. Właściciel będzie rozpatrywał reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. Właściciel prześle odpowiedź na zgłoszoną reklamację na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
 3. Właściciel jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz przywrócenie prawidłowego działania  serwisu.
 4. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na łamach Serwisu.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Administratorem danych osobowych Klientów (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) jest MUZYCZNY STARTER FUN&EVENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Redzie,adres: ul. Obwodowej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721489, NIP: 7010805967 REGON: 369598833,
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 4. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym pytania dotyczące warunków korzystania z Serwisu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres info@muzycznystarter.pl lub listownie na adres:  MUZYCZNY STARTER FUN&EVENTS SP. Z O.O. ul. Obwodowa 119, 84-240 REDA
 5. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej https://muzycznystarter.pl